GESCHIEDENIS

Het ontstaan van Roffanum

De oorsprong van de stichting Roffanum vindt zijn wortels in de stedelijke structuur van het hart van Rotterdam. Dankzij de wederopbouw van het gebombardeerde centrum, waar grote flatgebouwen werden gebouwd, ontstonden grote bewonersverenigingen, bewonerscommissies, Verenigingen van Eigenaren en andere vormen van bewonersorganisaties die voor de leefbaarheid en cohesie van de binnenstad zorgden. De verenigingen onderscheidden zich van elkaar door hun woonomgeving, specifieke bewonersgroep, woonomstandigheden en daaraan inherente doelenstellingen.

De bewonersorganisaties organiseerden niet alleen gezamenlijke feesten, maar zij behartigden de belangen van bewoners en in sommige gevallen ondernemers in de ruimste zin van het woord. Iedere organisatie deed dit op eigen wijze binnen haar aansluiting bij de sociaaleconomische structuur en historisch context.

In de loop van hun bestaan hebben bewonersorganisaties vele veranderingen ondergaan met betrekking tot de werkwijzen van de gemeente en daarna de deelgemeente. Toen in het eerste decennium van deze eeuw de sloopplannen van de wederopbouw flatgebouwen in de Lijnbaankwartier werden aangekondigd om plaats te maken voor grootschalige nieuwbouw ontstonden er bewonersorganisaties van een andere orde. Sociale status en samenstelling van bewoners speelden geen rol, maar wel de eensgezindheid tegen het uitverhuizen van bewoners die er al sinds de jaren vijftig woonden. Ze wilden niet naar de buitenwijken zonder mogelijkheid tot terugkeer wegens de te hoge huren van de nieuwbouw. Dit vond tegelijkertijd plaats met de aankondiging van de sloop van grote delen van Crooswijk en Vreewijk.

Toen ineens vanuit de gemeente plannen werden gepresenteerd om het Lijnbaangebied en de Lijnbaanflats met de plantsoenen te slopen om de bouw van zes hoge torens en twee ondergrondse garages mogelijk te maken, werd vanuit de Klankbordgroep Lijnbaanhoven de bewonersvereniging Forum Stadsruit opgericht. Forum was niet alleen tegen de uitverhuizing van de zittende bewoners, maar ook tegen de sloop van een geschiedkundig en architectonisch belangrijk woon- en winkel complex. Forum Stadsruit was tegen de plannen, die het centrum 20 jaar stil zouden leggen en gingen zorgen voor het verdwijnen van het schaarse groen in de binnenstad. Bij hun verzet kreeg Forum Stadsruit bijval van bewoners vanuit alle gebieden van het centrum. Na enkele jaren intensieve strijd wisten deze bewonersverenigingen de sloopplannen te verijdelen. Het gehele Lijnbaancomplex (winkelpromenade en de flatgebouwen) werd een Rijksmonument.

Sterk door de strijd voor hun stadsdeel hebben bewonersverenigingen daarna via Forum Stadsruit een grote rol gespeeld in de aanpak van de buitenruimte, bestemmingen van pleinen, festivals en andere activiteiten. Het terugdringen van overlast door drugs, vuil, geluidsoverlast van horeca en evenementen werd door bewoners op de prioriteitenagenda van de gemeente gezet. Er werden resultaten geboekt. Het stadscentrum onderging een metamorfose en begon aan populariteit te winnen, waarmee de rol van de bewonersorganisaties veranderde en Forum Stadsruit werd ontbonden.

Door de aanzuigende kracht, en de politieke wens om het hele centrum naar voorbeeld van de Lijnbaankwartier te ontwikkelen, ontstonden tegelijkertijd met de ontbinding van Forum Stadsruit in de aangrenzende centrumwijken dezelfde problemen die te maken hadden met de kwaliteit van het wonen in het centrum. Aan de stichter van Forum Stadsruit, Lily Zaric, werd gevraagd om een overkoepelende bewonersorganisatie op te richten die de overkoepelende bewonersbelangen in het centrum van Rotterdam zou gaan behartigen. Samen met Arja den Ouden, oud- penningmeester van Forum Stadsruit, stichtten zij een snel groeiende organisatie.

geschiedenis-Rotterdam-kaart-anno1340

Over de naam werd met enkele bewonersorganisaties nagedacht. Men wilde graag jonge, middelbare en oudere bewoners bij alle activiteiten betrekken. Daarom werd de naam samengesteld uit “Roffa”, de benaming die jongeren aan de stad geven, in combinatie met het traditionele einde uit de oudheid, “num”. In overeenstemming met een aantal representatieve bewonersverenigingen uit het centrum werd alles in het werk gezet dat nodig was om uiteindelijk in 2015 de stichting Roffanum te stichten.

geschiedenis-Rotterdam-centrum

De organisatie, die heeft aangetoond in staat te zijn snel en adequaat in te springen op actuele zaken, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan individuele bewoners, bewonersorganisaties, gemeente en ambtelijke diensten en is actief dankzij de samenwerking van de bewonersorganisaties in de wijk. De Stichting Roffanum is een moderne organisatie, ontstaan op initiatief van bewoners en nauw verbonden met bewoners uit hun wijk. Ze blijft zich inzetten voor democratie op lokaal niveau en laat daarbij de stem van bewoners horen bij een scala aan stedelijke onderwerpen.

Via flexibele focusgroepen met een krachtige aanpak is de organisatie in staat om op de actualiteit in te spelen en de belangen van bewoners van het centrum te behartigen. Tegelijkertijd fungeert Roffanum als een bindend element en een ambassadeur van bewoners in het hart van de stad.