DOELSTELLINGEN

Werkveld

Het werkveld van Stichting Roffanum is gericht op de bewonerszaken en de kwaliteit van het woongebied aangeduid als Rotterdam Centrum. Het bestuur onderhoudt vriendschappelijke banden met andere bewonersorganisaties en actiegroepen in de aangrenzende wijken. De doelstellingen hebben echter uitsluitend te maken met de specifieke omstandigheden en structuur die inherent zijn aan het wonen in het hart van de stad.

Doelstellingen

1. Informatie vergaren en uitwisselen met bewonersorganisaties en individuelebewoners die noodzakelijk en nuttig is voor de woongemeenschappen.

2. In kaart brengen en archiveren van de in- en uitgaande informatie.

3. Contacten onderhouden met de Gebiedscommissie, gemeenteraadsleden en degemeentelijke diensten. Op verzoek helpen inspreken en/of inspreken in deGebiedscommissie, de gemeenteraad en de raadscommissies. Lobbyen, bewonerswensen uitdragen en als ambassadeur van de wijk fungeren.

4. Individuen, groeperingen, instituten en organisaties uitnodigen voor een gesprektot nut van de woongemeenschappen. Vergaderingen houden als het overkoepelende belangen betreft. Op verzoek aanwezig zijn bij vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen van bewoners en andere organisaties.

5. Burgerparticipatie in al haar verscheidenheid helpen ontwikkelen op lokaal niveau.

6. Bijdragen leveren aan bouwkundige planontwikkeling, uitvoering en visie voor dit stadsdeel met voldoende voorzieningen voor bewoners. Aandacht vestigen op elementen zoals wind, zon, groen, lucht, straatmeubilair, de esthetische beleving en meer zaken die de kwaliteit van de buitenruimte bepalen.

7. Het kwetsbare leefklimaat in het stadshart helpen beschermen door aandacht te vestigen op de overlast die bewoners ervaren. Het gaat om criminaliteit, intimidatie, drugsoverlast, wildplassen, vandalisme, veiligheid, alcohol, evenementen, stank, geluid, vuil en dergelijke.

8. Signalen vanuit de bewonersgemeenschap bekend maken aan de diensten die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het beleid, de gemaakte afspraken, het afgeven van vergunningen en andere wettelijke bepalingen.

9. Cohesie, ofwel onderlinge samenhang, stimuleren en helpen vasthouden van de stedelijke woongemeenschap in het centrum van Rotterdam door kleinschalige evenementen te organiseren. Voorbeelden daarvan zijn de kerstbomenversiering en kerstviering en de “Gumo Session” op het Schouwburgplein. Daarbij worden bewoners, gemeentelijke diensten, de culturele instituten en ondernemers rondom het plein betrokken.