SCHOON HEEL VEILIG

Bewoners doen mee aan Schoon, Heel en Veilig

Wegens het aantal ondernemingen, aantallen mensen die er elke dag komen werken, winkelen en zich in het Centrum amuseren betreft het een kwetsbaar gebied als het om schoon, heel en veilig gaat. Ondanks het feit dat in de stad de afgelopen jaren op dit gebied grote voorruitgang is geboekt staat de wijk voortdurend onder druk. Dat betekent een onaflatende dagelijkse zorg voor bewoners en de gemeentelijke diensten en blijf het bewaken van het niveau bovenaan de lijst van prioriteiten staan.

Dat de stad schoon dient te zijn, het meubilair van de straat heel en dat mensen zich er veilig moeten voelen vinden wij vanzelfsprekend maar dat is het eigenlijk niet. Daarvoor zijn een goede organisatie, discipline en samenwerking van alle betrokkenen noodzakelijk maar burgerbetrokkenheid ontstaat niet vanzelf. In een stad dat verruwd is de individuele bewoner niet bij machte om in zijn woonomgeving de omvangrijke taak op zich te nemen. Samen en onder leiding van een deskundige en betrokken gemeente is gebleken dat er resultaten bereikt kunnen worden. Sociale controle, preventieve maatregelen, toezicht op straat, het aanspreken en beboeten van de daders draagt bij aan een schone, hele en veilige stad aan een goed leefbare stad.

Bewoners zijn de ogen en de oren van de gemeente. Velen zijn in hun buurt overdag en in de avonds actief. Afhankelijk van de structuur van de buurt worden verschillende vormen van wijkveiligheid programma’s georganiseerd. Hierbij vindt u voorbeelden uit de praktijk.

Het schouwen / buurt bestuurt / Eye Eye groep /

Cool-Noord (Lijnbaan- en Mauritskwartier):

In 2012 is, op initiatief van de stadsmarinier Rien van der Steenoven van het centrumgebied, gestart met het schouwproject “De staat van de straat”. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een succesvol meetinstrument dat de geconstateerde overlast meet en in kleur vertaald. Dit instrument wordt al jaren gebruikt in stadswijken en hoofdsteden in het land en heeft zijn nut bewezen. De deelnemers zij in de eerste plaats bewoners en ondernemers. Zij werken samen met afgevaardigden van de Politie, Stadsbeheer ( Roteb, Toezicht, Handhaving en Gemeentewerken) en Wim Littel van Adviesbureau Little Projects (als onafhankelijk ondersteunend projectleider). Incidenteel lopen leden van de gebiedscommissie Centrum, Urban Department Store en andere gemeentelijke diensten mee. (tussen Coolsingel en Mauritsweg en tussen de Westblaak en Weena).

Het gebied is verdeeld in 3 sectoren met elk 12 zogenaamde schouwplekken die in een vaste te lopen route zijn vastgelegd. Bij het lopen van een schouwronde lopen minimaal twee bewoners en twee deelnemers uit de professionele partijen. Zij noteren alle zaken die niet kloppen en waarvoor op het invulformulier een aantal vooraf vastgestelde onderdelen zijn aangegeven. Er wordt o.a. gelet op de staat van de bestrating ( verzakkingen, schade, gaten, etc.), de werking van de openbare verlichting, zwerfvuil, graffiti, “wildplas”- en drugsgebruik plekken en onveilige verkeerssituaties. Tijdens het lopen worden er ook foto’s gemaakt van de geconstateerde gebreken die na afloop van de ronde met het ingevulde formulier aan de projectleider worden afgegeven zodat hij de gegevens in een overzicht kan verwerken.

Het verwerken van de gegevens gaat volgens een zogenaamde productnormering waarbij de resultaten in kleur worden vertaald. De zgn. “indicatoren”( de overlast gevende zaken waar door de deelnemers op wordt gelet) zijn vooraf in gezamenlijkheid met alle deelnemers bepaald. Uiteindelijk worden de resultaten van het schouwen gebruikt om de problemen aan te pakken want alle geconstateerde zaken worden direct na het schouwen naar de betreffende diensten gestuurd zodat zij actie kunnen ondernemen om geconstateerde problemen op te lossen of om aan te geven waarom iets niet direct kan of zal worden verholpen.

Na afloop van het lopen van de schouwrondes komen alle deelnemers nog bij elkaar om met een drankje na te praten en ervaringen uit te wisselen. Je hebt als bewoner/ondernemer van het centrumgebied op deze wijze echt een mogelijkheid om invloed uit oefenen op het aanzien van het gebied.

Wij zijn nog op zoek naar extra deelnemers vanuit de bewoners om met ons mee te lopen. Het lopen van een schouwronde neemt 1 à 1,5 uur in beslag en wordt zowel ’s morgens, ’s middags als ’s avonds gelopen. Bent u/je geïnteresseerd? Meld u/je aan bij de contactpersonen: Arja en Jacob via: jc.vandervorm@upcmail.nl en arjadenouden@gmail.com Er zal dan z.s.m. contact met u/je worden opgenomen.

Cool-Zuid:

Met Buurt Bestuurt maken bewoners samen een Top-3 van zaken die aangepakt moeten worden in de buurt. Politie, Stadsbeheer en welzijns- of jongerenorganisaties geven vervolgens aan hoe die problemen kunnen worden aangepakt, maar bij elke actie of activiteit geven bewoners aan wat zij ook kunnen bijdragen. Deze nieuwe werkwijze is al in een flink aantal Rotterdamse wijken ingevoerd. Omdat de ervaringen tot nu toe zeer positief zijn, gaan ook bewoners en mensen van de gemeente, Stadsbeheer of de politie er in andere wijken mee aan de slag.

In de wijk Cool Zuid maken de bewoners gebruik van Buurt Bestuurt. Perry Kruithof en Sabina Jurjewicz vormen het buurtcomité, een nuttige schakel tussen burgers, gebiedscommissie en de gemeente. Prioriteiten in de wijk zijn: 1. Parkeeroverlast; 2. Overlast Witte de Withstraat; 3. Straatafval en afvalbakken. Wensen zijn: 1. Eendrachtstuin openingstijden; 2. Huisarts; 3. Wildplassen. Nog één van de speerpunten op dit moment is de wens om bewoners directe telefoonnummers te geven van de horecastewards die in de weekenden in het centrum lopen zodat bewoners direct kunnen bellen als ze iets zien wat niet klopt.

Oude Westen:

Het Oude Westen was volgens de veiligheidsindex zelfs de meest onveilige wijk van Rotterdam. Vooral de drugsproblematiek ervaarden de bewoners als groot knelpunt. De drugsoverlast is daarom een van de problemen die nu gericht en met veel inzet al jarenlang wordt aangepakt. Drugs in Kleur Het project Drugs in kleur startte in 2004 op initiatief van de Nieuwe Unie, de politie, SONOR en Centrumraad in nauwe samenwerking met een groep bewoners uit het Oude Westen. Bewoners lopen gezamenlijk en op verschillende tijdstippen (ochtend, middag, avond en nacht) via drie routes door heel de wijk. Professionals van divers organisaties ondersteunen hen hierbij. Op de route registeren de bewoners aanwezigheid of sporen van drugsgebruik. Op basis van hun bevindingen geven zij de diverse plekken een kleur. De kleur geeft aan hoe erg de overlast van de drugsproblematiek is. Groen is goed, geel is beperkte overlast, oranje is duidelijke aanwezigheid van overlast, rood is ernstige overlast, paars is excessieve overlast. Op basis van de bevindingen wordt een overzichtskaart van de wijk gemaakt waarmee de overlastplekken in beeld worden gebracht.

De overzichtskaart is voor politie, Toezicht & Handhaving en de Reiniging van Stadsbeheer en woningcorporatie Woonstad een waardevol instrument om afspraken te maken over de aanpak van de problemen. De opzet van ‘Drugs in kleur’ komt op veel punten overeen met normeringsystemen die gebruikt worden om in de buitenruimte ‘schoon’, ‘heel’, en/of ‘beeldkwaliteit’ te meten, zie ook het schouwproject In Cool Noord. De drugsoverlast is gelukkig vergeleken met de begin jaren van het project flink afgenomen. Toch willen de vrijwilligers van DRUGS IN KLEUR de vinger aan de pols houden. Daarom blijven ze schouwen, alleen minder vaak dan voorheen. De wandelingen door de wijk zijn zowel in de ochtend, de middag als de avond. En soms ook in het weekeind. Je kunt meelopen op de momenten die jou het beste uitkomen.

Vind u het ook leuk om eens in de drie weken een uurtje mee te lopen neem dan contact op met:
Aktiegroep Oude Westen
Gaffelstraat 1- 3
Tel. 010-4361700
Email: info@aktiegroepoudewesten.nl

Stadsdriehoek:

Er bestaat in de Stadsdriehoek al geruime tijd een groep bewoners, Eye Eye groep, die als vrijwilliger elk de buitenruimte van hun buurt ‘in de gaten en de geconstateerde gebreken 6 keer per jaar in een gemeenschappelijke bijeenkomst rapporteert aan Stadsbeheer, Toezicht & Handhaving en Politie. Omdat bij elke bijeenkomst de nog openstaande punten van de vorige bijeenkomst besproken worden ontstaat er een goed beeld van de per bijeenkomst gemaakte afspraken en worden de gemeentelijke diensten geattendeerd op de door toegezegde acties. Daardoor wordt bij de volgende bijeenkomst meestal gemeld wat er aan het genoemde probleem gedaan kan worden wat de terugkoppeling erg bevorderd en een oplossing sneller dichterbij brengt. De ingebrachte ergernissen zijn velerlei en kunnen meestal niet een-twee-drie gelijk worden opgelost maar worden vaak wel bij structurele van de situatie. Soms kan dit niet omdat het tegen plaatselijke of landelijke regels is maar in een dan volgende discussie wordt vaak een bevredigende oplossing gevonden.

Voor een inzicht van de gang van zaken in de bijeenkomsten volgt hieronder een overzicht van de actiepunten van de laatste bijeenkomst:
⦁ Wat kan er gedaan worden aan een walmende schoorsteen van een restaurant? DCMR is ingeschakeld en er zijn metingen gedaan. De resultaten worden nu geïnterpreteerd en doorgegeven zodat eventueel benodigde aanpassingen uitgevoerd kunnen worden.
⦁ Er is veel illegaal fietsverkeer op de stoepen van de Oude Haven. Allerlei oplossingen zijn de revue gepasseerd maar besloten is om zo veel mogelijk te handhaven en vaker te controleren, zeker in de weekenden.
⦁ Er wordt geconstateerd dat bij een aantal banken in de buitenruimte geen afvalbakken geplaatst zijn. De diverse instanties ( gemeente en RET) worden aangeschreven om dit te corrigeren.
⦁ Bij een aantal oversteekplaatsen blijft veel water bij een stevige regenbui staan. Deze oversteekplaatsen worden geïnventariseerd en indien mogelijk aangepast zodat deze waterplassen geen overlast meer geven.
⦁ Bij veel openbare en makkelijk toegang bare parkeergarages treedt er veel overlast en sloopgedrag van vooral jongeren op. In overleg met de politie en/of stadswacht wordt er mogelijk een burgerwacht of een intensieve surveillance toegepast, afhankelijk van de medewerking van de medeburgers.
⦁ Er is regelmatig sprake van te hard rijden in smalle of kronkelige straten. Er is gecontroleerd met een laser gun maar dit leverde niets overtuigend op. Afgesproken wordt dat er intensiever gecontroleerd wordt.
⦁ Ook is er regelmatig sprake van sluipverkeer in een aantal verbindingsweggetjes. Er worden nu paaltjes geplaats ( één is er inmiddels al omvergereden en weer gerepareerd) maar de inrichting wordt binnenkort aangepakt.
⦁ Er worden met enige regelmaat containers te hoog beladen/ verkeerd geplaatst. Tegen de te hoge belading wordt strenger opgetreden en er wordt gekeken of de verkeerde plaatsing juridisch aangepakt kan worden.
⦁ Beschadigde afwerkingen en graffiti worden aangepakt en schoongemaakt. Het repareren van afwerkingen wordt bemoeilijkt door het niet meer beschikbaar zijn van de originele afwerking en de snelheid van het verwijderen van graffiti is afhankelijk van de eigenaar van het graffitivlak; bij een gemeentepand wordt het meestal gelijk aangepakt terwijl bij een particulier er eerst overleg zal plaats vinden.
⦁ Bij sommige geconstateerde racebanen wordt getracht met elektronische hulpmiddelen de vaart eruit te halen. Sommige oplossingen lijken goed te voldoen.
De Eye Eye groep is nog op zoek naar een aanvulling op hun ‘voorraad’ vrijwilligers. In u/je eigen tijd kunt u de gebreken noteren en één keer per twee maanden doorgeven en bespreken. De bijeenkomsten worden gehouden in het wijkgebouw Stadsdriehoek in Kipstraat 37. Elke keer op een vaste woensdag. Als je/u een bijdrage via de Eye Eye groep aan een schonere buitenruimte wil leveren wordt u/je verzocht contact op te nemen met:
Stichting Wijkorgaan Stadsdriehoek
Kipstraat 37
E-mail: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
Telefoon: 010-4331705

Scheepvaartkwartier (nieuw Werk) en Dijkzicht:

Er is bij ons geen informatie bekend over schouwproject(en) in het Scheepvaartkwartier
www.bos-rotterdam.nl

CS Kwartier:

Er is bij ons geen informatie bekend over schouwproject(en) in het Centraal Kwartier
Centrumschouw op de fiets:

Ook is er vanuit de gemeente een initiatief om te schouwen; Schouwen Centrum door Wijkregisseur Openbare Werken/stadsbeheer). Bewoners gaan met medewerkers van Schone Stad en van Toezicht en Handhaving op de fiets aan de slag in verschillende wijken van het centrum. Oproepen om als bewoner mee te gaan schouwen staan regelmatig in de Stadskrant van de Havenloods maar ook in de Stadsruit vermeld. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Miranda Vuik, 06-10198334, ma.vuik@rotterdam.nl. Juist bewoners zelf zijn daarbij nodig omdat zij hun eigen gebied heel goed kennen.

Meldingen:

Buiten Beter App:

Buiten Beter App is bedoeld om meldingen over de buitenruimte aan de gemeente te melden met een foto en bijgevoegde korte tekst. Gemeld kunnen worden alle afwijkende zaken zoals verkeerd neergezette vuilniszakken, vervuiling, zwerfvuil, fietswrakken, kapot straatmeubilair, verlichting, graffiti, problemen met bestrating en plantsoenen, wateroverlast, dode dieren, schade aan verkeersborden, kapotte bushokjes en ander vandalisme, vuurwerk, enz.

Iedereen met een smartphone (iPhone, Android, Windows Phone, Blackberry, Symbian) kan via Buiten Beter App versturen. De melding is via deze App gratis en wordt automatisch met foto en GPS-locatie naar het meldpunt van de gemeente verstuurd. Met het totaal verstuurde beeld kan de gemeente snel en adequaat in actie komen.

De stap voor stap handleiding voor het aanmelden en gebruiken van de Buiten Beter App zie: http://www.rotterdam.nl/buitenbeterapp
Online melden:
Let op: vul altijd een huisnummer in van de locatie waarover u de melding doet. Zo kan de melding snel opgelost worden. Ga naar: www.rotterdam.nl/meldingen
Bellen:

U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven via het gemeentelijk telefoonnummer 14 010.

Meldingen op kaart:

Kijk eerst bij meldingen op de kaart of de melding al door iemand anders is doorgegeven.
Via meldingen op de kaart kunt u de status van uw melding opzoeken. Gebruik hiervoor het meldingsnummer dat u krijgt nadat u uw melding heeft gedaan.

Spoed:

Als er sprake is van een gevaarlijke situatie kunt u een ‘Snel Herstel Melding’ doen. Geef de melding dan telefonisch door via 14 010. Gevaarlijke situaties in de buitenruimte waar snel handelen nodig is handelt de gemeente “Snel Herstel Service Norm”. In gevaarlijke situaties betekent dat een herstel binnen een aantal uren, voor spoedeisende meldingen binnen 24 uur.

Kosten:

Online een melding doorgeven is gratis. Voor het bellen naar 14 010 betaalt u het lokale tarief. Voor al deze producten zie: http://www.rotterdam.nl/product:meldingen_over_de_buitenruimte

Melden aan de DCMR:

Meldingen over geluid en geur overlast vanuit evenementen, horeca, vliegtuigenlawaai en overlast van bedrijven zoals stank en stof of licht en geluid, mogelijke bodemverontreiniging worden dienen aan de DCMR doorgegeven te worden.

Indien u last heeft van horeca geluid en geur kunt u dat telefonisch of e-mail melden aan de Milieudienst Rijnmond, de DCMR.
Telefonisch: 0888 333 555
Via internet: www.dcmr.nl of
https://fd8.formdesk.com/dcmr/Milieuklachtenformulier

Meldingen Openbare Orde overlast:

Het veiligheidsloket www.rotterdam.nl/veiligheidsloket neemt alle meldingen op het gebied van veiligheid en openbare orde zoals woonoverlast, overlast hangjongeren, klacht over evenementen, veiligheid bij voetbalwedstrijden, enz.

Meldingen kunnen doorgegeven worden via:
Telefoon: 14 010
E-mail: veiligheidsloketbsd@rotterdam.nl
Internet: https://concern.ir.rotterdam.nl/pkr-formulier/internet
Post: Gemeente Rotterdam t.a.v. Directie Veiligheid / Veiligheidsloket
Postbus 70012 3000 KP Rotterdam

Politiemeldingen:

Voor verdachte situatie en calamiteiten in en rondom uw gebouw kunt u 112 bellen. De politie kan dan direct reageren.
Als u een gesprek met de wijkagent wilt aanvragen over de aanpak en inzet in uw straat of u wilt gevaarlijke situaties in uw straat melden belt u 0900 – 8844. Indien mogelijk wordt u via dit nummer direct doorgeschakeld naar de wijkagent.

Stadsmarinier:

Momenteel is dat Arwin Siermans. Indien er een onveilige situatie is welke u niet kwijt kunt bij de andere loketten kunt u contact opnemen met de stadsmarinier via: E-mail: adm.siermans@rotterdam.nl

Overige Meldingen Gebiedscommissie Centrum:

Als het om complexe problemen gaat of kansen die u ziet ter verbetering van uw woonomgeving of u wilt een bewonersinitiatief indienen kunt u zich wenden tot de gebiedscommissie Rotterdam Centrum.

Telefoon algemeen: 14 010
E-mailadres algemeen: gebiedcentrum@rotterdam.nl
Postadres: Postbus 70012, 3000 KP ROTTERDAM
Website: http://www.rotterdam.nl/hoebereiktugebiedscommissiecentrum

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen via de ledenlijst dat aangegeven is in de website van de gebiedscommissie.