APRIL 2018

Maandagenda april 2018

3 april
Voorzitter is een van de leden van de Burgejury geweest. Zij heeft de aandacht kunnen vestigen op belangrijke issues dat specifiek voor het centrum van de stad gelden zoals schone lucht, milieu, verkeer, cultuur, tourisme, overlast, kwaliteit van het wonen en hoe bijzonder het is om centrumbewoner te zijn.

Dit was de laatste bijeenkomst en tevens afscheid van de juryleden, wethouder en ambtelijke ondersteuning. Het was een mooi ervaring. Vele onderwerpen zijn de revu gepasseerd waar de juryleden hun mening konden geven. Daaruit zijn zaken opgepakt en zullen ambtelijk in het beleid opgenomen worden.

De grote meerderheid van de juryleden vindt dat er voor de aankomende bestuurlijke periode een nieuwe jury samengesteld zou kunnen worden in een een andere vorm.

9 april
Voorzitter heeft op de laatste vergadering van de gebiedscommissie ingesproken met een woord voor de vertrekkende leden en de nieuwkomers. Zij heeft gepleit voor een nauwe samenwerking tussen de gebiedscommissie en bewoners. Roffanum blijft een verbindend element tussen bewoners, gebiedscommissie en de gemeenteraad.

18 april
Overleg met ondernemers rondom de Schouwburgplein over Gumbo Session die met bewoners mee de hapjes verzorgen. Afgesproken is om te gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een betere samenwerking en aandacht voor de ondernemers.

19 april
Door Roffanum georganiseerde bewonersvergadering in Matrix. Aanwezig waren 30 individuele bewoners en/ of bewonersvertegenwoordigers uit het centrumgebied. Voorzitter heeft uiteengezet hoe de bewonersparticipatie de afgelopen tijd plaats heeft gevonden. De problemen en uitdagingen van de participatieve matschappij ten opzichte van een overkoepelende organisatie.

Gesproken is over de bewonersverenigingen oude stijl die verdwijnen en vernieuwde bewonersverbanden o.a. de Focusgroepen zoals Roffanum die hanteert. Focusgroepen kunnen snel samengesteld worden en als de doelstellingen bereikt zijn ontbonden worden. Momenteel is de belangrijkste Focusgroep GROEN Cool NOORD dat zich bezig houdt met de inventarisatie en bewonersvisie over het groen in de wijk. Tijdens de bijeenkomst is gebleken dat ook kleine gebieden zoals de Mauritskwartier en de Lijnbaanhoven behoefte hebben aan flexibele bewonersorganisatie.

Voorzitter heeft aanwezigen gezocht om hun mening en ideen te uiten en mee te denken over de mogelijkheden tot meer samenwerking.

23 en 24 april
Voorzitter heeft contact gehad met fracties teneinde de Lijnbaankwartier Actualisatie Ontwikkelingsvisie 2017 in een volgende reguliere vergadering aan de agenda toe te voegen zodat bewoners een kans krijgen om in te spreken over deze visie en de Lijnbaanhoven.

25 april
Voorzitter aanwezig geweest tijdens de vergadering van de gemeentelijke “Tijdelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (2018-2022) wegens vergaderpunt 3.2 Ruimtelijke Ordening aangaande volgende stukken:
18bb2162 8bb2161 Bijlage behorende bij Collegebrief over Actualisatie Ontwikkelings visie Lijnbaankwartier

18bb2161 Bijlage 1 behorende bij 18bb2162 Lijnbaankwartier Actualisatie Ontwikkelingsvisie 2017

18bb2163 Bijlage 2 behorende bij 18bb2162 Inspraakverslag actualisatie ontwikkelingsvisie Lijnbaankwartier

18bb2164 Bijlage 3 behorende bij 18bb2162 Feedback van Vereniging Verenigd Schouwburgplein op Actualisatie Ontwikkelingsvisie Lijnbaankwartier 2017

Roffanum zal de brief van voormalig Wethouder Alexandra van Huffelen doen bijvoegen over bestemming en gebruik van de Lijnbaanhoven.