MEI 2017

Maandagenda mei 2017

3 mei
Voorbereiding besprekingen met musicerende bewoners voor de Gumbo Session dat plaats zal vinden op zondag 13 augustus aanstaande op het Schouwburgplein. De penningmeester van Roffanum heeft de aanvraag voor het bewonersinitiatief ingediend. Het initiatief is door de gebiedscommissie toegekend. Reserveer de datum, zondag 24 september a.s. al vast in je agenda.

18 mei
Penningmeester heeft samen met de stadsmarinier, stadsbeheer, toezicht & handhaving, politie en andere bewoners in het centrum weer een schouw gelopen, waarbij gelet wordt op schoon, heel en veilig.

22 mei
Voorzitter is aanwezig geweest tijdens de bijeenkomst van de focusgroep BLAD (Bevordering Locale en Algemene Democratie)
РBesproken zijn de wijze waarop en met wie BLAD het beste haar doelstellingen kan  verwezenlijken. Dit in verband met de toekomst van den Gebiedscommissie Rotterdam Centrum.
РVoorbereiding op het gesprek dat met wethouder Joost Eerdmans plaats gevonden  heeft op woensdag 31 mei.
– Besloten is om via verschillende bestaande participatieve trajecten die met bewoners uit verschillende gebieden van de wijk gaande zijn te onderzoe ken.
– Het onderzoek te doen met ondersteuning van de directeur van de Gebiedscommissie.
– De resultaten van het onderzoek aan te bieden aan de wethouder, dat wil zeggen aan de College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad.

23 mei
Voortzetting van de bijeenkomst van focusgroep BLAD in aanwezigheid van de directeur van de gebiedscommissie en de Adviseur Inspraak en Participatie van de Gemeente Rotterdam.
– Overeen is gekomen dat de directeur van de gebiedscommissie aanwezig zal zijn tijdens het gesprek met de wethouder en zijn medewerking aan het onderzoek zal verlenen.
– Besproken zijn de verschillende opties en geschiktheid van participatieve trajecten.

24 mei
De penningmeester is aanwezig geweest bij een bijeenkomst Langer Thuis met als thema werkplaats over doelgroepen: voor wie doen we het? Het programma Langer Thuis maakt het in Rotterdam makkelijker voor ouderen en mensen met een beperking om zo lang mogelijk langer thuis te wonen. Per gebied wordt er een programma met thuiszorgaanbieders, welzijnsinstellingen, woningcorporaties en zorgverzekeraars gemaakt en maatregelen genomen om te zorgen voor meer geschikte woningen, vitale netwerken, toegankelijke wijken en heldere informatie.

26 mei
Roffanum heeft zijn medewerking verleend aan de vergroening en verfraaiing van de Mauritsstraat. Een project van bewoners uit de straat waarvan het bewonersinitiatief via Roffanum is ingediend en door de gebiedscommissie is gehonoreerd. We hopen dat dit initiatief vervolg krijgt in de omringende straten.

31 mei
Voortzetting is aanwezig geweest tijdens de bijeenkomst van focusgroep BLAD en wethouder en locoburgemeester Joost Eerdmans die naast de portefeuilles veiligheid, handhaving, buitenruimte en dierenwelzijn ook bestuurlijke vernieuwing in zijn portefeuille heeft zitten. Aanwezig waren de wethouder, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, voorzitter van Roffanum, directeur van de gebiedscommissie en ambtelijke ondersteuning. Besproken zijn de mogelijkheden tot experimenteren met de gebiedscommissie, focusgroepen en projecten met bewoners. Naast interessante discussies rondom de experimenten die uit de gemeenteraad zijn gekomen (loting, getrapte verkiezingen en 16/17 jarigen) zijn door BLAD drie concrete punten ter tafel gebracht.
– geen inspraak maar wel cocreatie
– inspraak met focusgebieden
– inspraak en ondersteuning focusgroepen Roffanum met de gebiedscommissie

De wethouder stond er voor open. Onderzocht zal worden in hoeverre deze experimenten mogelijk zijn binnen het door de gemeenteraad aangegeven kaders.
Afgesproken is dat focusgroep BLAD een informatieve tekst voor de wethouder zal produceren voor de besprekingen met het college en de gemeenteraad.