JUNI 2017

Maandagenda juni 2017

7 juni
Op uitnodiging van winkeliers is het bestuur aanwezig geweest tijdens de bespreking van de raadscommissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid over de Detailhandelnota. Vertegenwoordigers van acht winkelgebieden hebben ingesproken wegens de ontevredenheid over de nota.
Wat er gezegd is door de commissieleden en de insprekers kunt u via de RIS terugzien.

8 juni
Het bestuur heeft vergaderd met de gebiedsnetwerker van onze wijk, een ambtenaar van cluster Stadsontwikkeling en een ambtenaar van cluster Stadsbeheer van openbaar groen t.b.v. een verkenning van groenplan voor Cool-Noord. Het groenplan behelst straten en binnenplaatsen; het tegengaan van bouw, rommel en uitbreiding van horecaterrassen in de binnenplaatsen die de longen zijn van de wijk. Besproken is hoe de bewoners en de gemeentelijke diensten samen kunnen werken om de wijk Cool-Noord duurzaam te vergroenen. Daarbij mooier en fleuriger maken door het groen op een nieuw en hoger niveau te plaatsen.
Dit in verband met de herinrichting van de Maurits- en de Jacobusstraat. Afgesproken is dat onder het paraplu van Roffanum een bijeenkomst georganiseerd zal worden om de plannen en ideeën die er leven in kaart te brengen om vervolgens die met de gemeente bespreekbaar te maken in een vervolg bijeenkomst waarbij de gemeentelijke diensten aanwezig zullen zijn.

12 juni
De voorzitter is aanwezig geweest tijdens de vergadering van de Gebiedscommissie Centrum. De belangrijkste punten op de agenda waren de laatste ontwikkelingen in het Horecagebiedsplan en besluit over proces evaluatie evenementen.
Dankzij een lang pleidooi van de heer Gruyter (VVD) is het vergunnen van een achterterras in de binnenplaats aan Coffeelicious ( Nieuwe Binnenweg) niet aangenomen. Over de andere voorstellen zie link:

https://gebiedscommissies.notubiz.nl/document/5410105/1/Agendapunt_6__Aanvulling_nieuwe_ontwikkelingen_Horecagebiedsplan

15 juni
Vergadering van de raadscommissie over de toekomst van de gebiedscommissies. De voorzitter van de Gebiedscommissie Centrum heeft ingesproken over de onwenselijke bezuinigingen op gebiedsondersteuners van de commissie zoals de gebiedsnetwerkers. De vergadering is te zien via RIS Rotterdam.

19 juni
Informatieavond in de kleine zaal van het Schouwburg over de nieuwe ontwikkelingen op en rondom het Schouwburgplein. Uitbreiding van bestaande terrassen aan de westkant op het plein (zijde Hartsuykerflat), evenementen en aanpassing van het plein. Het plaatsen van de Flying Grass Carpet op 23 augustus a.s. gedurende 9 maanden op een deel van het plein, wethouder Eerdmans zal het grootste pop-uppark openen, het plaatsen van trappen aan de oostzijde van het plein teneinde de toegankelijkheid ervan te vergroten.

22 juni
De Gemeenteraad debatteerde met leden en college over de gebiedscommissies. Voorzitter heeft het debat gevolgd. Wie wat gezegd heeft en wat de volgende stappen zijn kunt u via de RIS onder het kopje archief bekijken. Roffanum volgt de ontwikkelingen op de voet.

23 juni
Gesprek met bewoners over de herinrichting van de Maurits- en Jacobusstraat en het verdwijnen van tien parkeerplaatsen voor bewoners. Gesproken is over nieuwe afvalcontainers, soort bestrating, weghalen van bestaande en planten van nieuwe bomen.

24 juni
Op verzoek van politie en bewoners heeft voorzitter overleg gehad over de veiligheid van bewoners in bepaalde gebieden van het centrum, afval en drugs op straat. Het melden van incidenten, overlast enz. blijft een belangrijk factor ter bestrijding van criminaliteit.

27 juni
Informeel gesprek met twee leden van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein. Aan de orde zijn geweest de evenementen die de VVS organiseert en de evenementen die door Rotterdam Festivals worden samengesteld. Gesproken is over het profiel van het plein, de overlast van bepaalde festivals en wie daarvoor verantwoordelijk is.

28 juni
Door Roffanum georganiseerde bijeenkomst van bewoners over de vergroening van de wijk. Hoe bewoners denken over het groen van de wijk. Zijn ze bereid om er aan bij te dragen en hoe. Besloten is om een inventarisatiewandeling door de wijk te laten plaatsvinden en met die lijst verder het gesprek met de gemeente voort te zetten. Na de bijeenkomst in Matrix zijn deelnemers op uitnodiging naar de Jacobusstraat gegaan om een welkom te heten aan nieuwe bewoners die gekomen zijn in de gerenoveerde panden van de corporatie Woonstad.

30 juni
De penningmeester heeft meegelopen met de schouw “ de staat van de straat” in Cool-Noord in het kader van Schoon, Heel en Veilig in onze wijk samen met andere bewoners, Politie, Toezicht & Handhaving, Stadsbeheer, Schone Stad, de projectleider en de assistente van de stadsmarinier.