BOUW FORUM ROTTERDAM

FORUM Rotterdam

FORUM Rotterdam behelst de herontwikkeling van het bouwblok tussen Lijnbaan, Binnenwegplein, Coolsingel en Van Oldenbarneveltplaats. Dit blok bestaat nu uit diverse gebouwen. Beeldbepalend is het monumentale bankgebouw (voorheen ABN-Amro) aan de Coolsingel. Ook betreft het de kantoortoren (ex-ABN-Amro). Verder zijn de oude winkel van Jungerhans aan het Binnenwegplein en winkelruimtes aan de Lijnbaan betrokken in het project. Alleen het hoekpand aan het Binnenwegplein waarin voorheen Donner zat, is geen deel van het project.

Impuls voor het centrum
Door zijn omvang is dit nu een van de grootste, zo niet de grootste, multifunctionele binnenstedelijke ontwikkeling in Nederland. Een ontwikkeling die nodig is omdat dit stuk binnenstad zich al lang onttrekt aan het functioneren van het centrum voor bezoekers. Een groot deel van dit blok is doods, leeg en afgesloten. De omringende straten behoren tot de drukste in het centrum: toch is verreweg het grootste deel van dit bouwblok niet voor publiek toegankelijk. Door Forum wordt dit stukje stad getransformeerd van ‘plek-waar-je-omheen-loopt’ naar ‘plek-waar-je-niet-meer-omheen-kunt’.

Nieuwe functies, passend bij de locatie
Tot op heden heeft dit blok een kantoorbestemming met winkels in enkele randen. Donner zit tijdelijk in het oude bankkantoor. Passend bij de plek is een invulling met winkels en horeca (voor de vele bezoekers die hier nu al lopen) en met woningen (vanwege de marktvraag en de wens van de gemeente). De ruimtes aan de Lijnbaan zijn door hun maat en uitstraling niet geschikt voor moderne winkels. De kwaliteit van de invulling blijft daardoor onder de maat.
De onderbouw wordt attractief gemaakt voor publiek door daar winkels en horeca te vestigen en door ruimte te creëren voor moderne formules van grote, internationale winkelbedrijven. Door alle winkels naar buiten te richten worden de bestaande winkelstraten versterkt en de doorloop tussen de diverse delen van het centrum verbeterd.
In de bovenbouw van het monumentale bankgebouw komen weer kantoren maar dit is slechts een fractie van de kantoorruimte in de oude situatie. Zo wordt bijgedragen aan de onttrekking van (leegstaande) kantoorruimte in het centrum van de stad.
De kantoortoren wordt woontoren. Aan woningen in het centrum is veel behoefte. Dit verbetert het avondbeeld van het centrum en zorgt voor levendigheid en sociale veiligheid buiten winkeltijden.
Het plan bestaat uit 4 onderdelen, die hierna afzonderlijk worden beschreven.

Monumentale bankgebouw
Het bankgebouw wordt in oude luister hersteld. Zowel interieur als exterieur is in de laatste decennia veel kwaliteit verloren gegaan. Veel hiervan wordt hersteld. Zo is straks, als de trap achter de hoofdingang in gebruik is, het glaskunstwerk van Copier weer zichtbaar.
Donner blijft open. Dit wordt de grootste boekwinkel van Nederland die zich uitstrekt over de helft van de begane grond en over de hele 1e etage. Donner heeft eigen horeca en krijgt een hoofdentree aan het Binnenwegplein. ABN-Amro komt terug met een bankshop (voor publiek) op de rest van de begane grond en met kantoorruimte op 2 etages boven Donner. Alleen de hoogste etage is nog beschikbaar.

Herontwikkeling Lijnbaan
De winkels aan de Lijnbaan zijn vrij klein waardoor de etages slecht benut worden. Het uiterlijk is sterk verouderd. De kans doet zich voor deze winkels aan de achterzijde flink uit te breiden. Hierdoor kunnen grote, hedendaagse winkels zich vestigen en worden de etages bruikbaar. Zo krijgt dit deel van de Lijnbaan een nieuw leven met moderne, internationale winkelformules. Tegelijk kan de verschijningsvorm drastisch vernieuwd worden. Daarbij wordt gekozen voor een moderne vertaling van het oorspronkelijke gedachtegoed van Broek & Bakema, de ontwerpers van de Lijnbaan.
De hoekwinkel aan het Binnenwegplein (vroeger Donner) zit niet in het project. De eigenaar van dit pand werkt echter ook aan plannen om aan te sluiten op het vernieuwingsinitiatief in de Lijnbaan.

Primark
Tussen het bankgebouw en de winkels aan de Lijnbaan ontstaat ruimte voor een grote Primark. Deze winkel is belangrijk voor het centrum van Rotterdam: het is een sterke publieksmagneet die vooral jongeren uit een groot marktgebied trekt. Zo wordt de positie van de binnenstad versterkt. Primark krijgt zowel aan de Koopgoot als aan het Binnenwegplein een entree. Aan de zijde van het Binnenwegplein komt die op de Jungerhanslocatie. Dit pand wordt met iets ruimere maten teruggebouwd. Zo komt een historisch beeld terug in de stad terwijl wel hedendaags gebruik mogelijk is.

Woontoren
De bruine ABN-Amro kantoortoren blijft staan maar wordt omgebouwd naar een woontoren. Het behoud van de toren is uit oogpunt van milieu en bouwoverlast van belang. Tegelijk verdwijnt de lelijke toren uit het beeld van de stad. Daarvoor komt een geheel nieuw beeld terug: een gebouw waaraan de daaraan gehangen ronde balkons het beeld creëren van een verticale wolk. De 103 appartementen gaan naar een belegger die ze te huur aan gaat bieden.

Multifunctioneel
Forum wordt zoals de stad is: gevarieerd, multifunctioneel en levendig. Velen zullen hier te zijner tijd iets van hun gading vinden: in grote trekkers als de Primark of in gespecialiseerde winkels aan de Lijnbaan. Maar ook in een winkel als Donner die niet alleen met boeken maar ook met evenementen en met eigen horeca een breed publiek aan zal spreken. Vooral aan de zijde van de Koopgoot is er ruimte voor horeca. De allure van de Coolsingel als stadsboulevard maakt het mogelijk opnieuw kantoorruimte in het oude bankgebouw te realiseren. En met de toevoeging van woningen in de toren wordt bijgedragen aan avondbeleving en sociale veiligheid.
Maar ook met de keerzijde wordt rekening gehouden. Via een gebouwde voorziening zal de bevoorrading geruisloos, uit het zicht en zonder kostbaar ruimteverlies verlopen. Hiertoe worden twee vrachtwagenliften gerealiseerd. In een strak tijdsvenster kan vrachtverkeer aankomen om direct achter gesloten deuren via de lift naar de kelder te gaan voor afwikkeling. Als de vrachtwagen weer bovenkomt, is die gekeerd en kan zonder oponthoud of obstructie de stad weer uit rijden.

Bouwproces
Bouwen gaat helaas gepaard met een effect op de omgeving. Uiteindelijk ontstaat er kwaliteit voor velen; maar de weg daarheen kent de nodige overlast. Gebonden aan regels van de gemeente en op basis van de aanpak van de aannemers wordt alles in het werk gesteld om die overlast tot een minimum te beperken.

Planning
De totale bouwtijd van Forum was voor het oude plan ca. 36 maanden. Door vereenvoudiging van het concept en door de aanpak van de geselecteerde aannemer is dit aanzienlijk bekort tot ca. 22 maanden. Begin september 2017 was de formele start; eind juni 2019 verwachten we gereed te zijn. Het werk aan de Lijnbaan start pas in de zomer van 2018 en heeft ruim een jaar bouwtijd. De 4 beschreven plandelen worden achtereenvolgens in de eerste 2 kwartalen van 2019 opgeleverd.

Natuurlijke afscherming bouwplaats
In de eerste fase waarin het zwaarste werk op het binnenterrein plaatsvindt, vormen het monumentale bankgebouw en de bebouwing aan de Lijnbaan natuurlijke schermen voor beperking van overlast voor de omgeving. Allen ter hoogte van het Jungerhanspand en van de kantoortoren aan de Van Oldenbarneveltplaats bestaat rechtstreeks contact met het hart van de bouwplaats. Voor het bankgebouw wordt bouwterrein afgeschermd voor werk dat voornamelijk binnen het bestaande gebouw plaatsvindt.

Bouwlogistiek
De aan-/afvoer van goederen naar en van de bouwplaats loopt geheel via de Coolsingel. Daardoor wordt alleen deze stadsader waar nu al veel verkeer is, belast met extra vrachtverkeer. Alle andere zijden van de bouwplaats blijven verschoond daarvan verkeer.
De toevoer vindt plaats volgens het JIT-principe (Just-In-Time). Alle vrachtverkeer krijgt een precies moment waarop het op de bouwplaats aan kan komen. Buiten de stad worden wachtplaatsen aangewezen waar transporteurs kunnen wachten om precies op tijd aan te komen. Zo worden problemen van een overvolle bouwplaats met dito overlast voorkomen en wordt ook congestie op de Coolsingel vermeden. In de afbouwfase wordt ook met een externe hub gewerkt om goederen beter georganiseerd en met minder voertuigen op de bouwplaats te kunnen ontvangen.

Bouwplaatsschutting
Er is veel aandacht besteed aan afscherming van de bouwplaats met een schutting en een ontwerp voor de aankleding daarvan. Die schutting wordt onder meer benut voor het signaleren van ondernemingen die mogelijk last hebben van de bouw (Donner) of van de bouwschutting en de bevoorrading (kiosken aan de Coolsingel en het Binnenwegplein).
Op de schutting is een webadres vermeld waar tijdens de bouw meer informatie beschikbaar is en waar reacties achtergelaten kunnen worden.
Dit adres is: http://www.forumrotterdam.nl